Eerder verschenen

 • CDAPN 'Lounge op wielen' onthuld

  Het CDA-PN gaat in de komende maanden weer campagne voeren met een nieuwe CDA-keet, hoewel deze niet meer zo genoemd wordt: het is nu een echte lounge op wielen. Het nieuwe onderkomen werd woensdagavond in gebruik genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de afdeling bij Van Dijk Potplanten in Pijnacker. Voorzitter Richard Mentink onthulde het nieuwe voertuig. Het voertuig is aangeschaft samen met CDA Lansingerland.

  Voor ons CDA’ers geeft dit een vertrouwd gevoel, want jaren lang werd de toenmalige CDA-keet ingezet bij campagnes en andere bijeenkomsten in de gemeente. Maar tijdens de jaarwisseling van 2016 op 2017 werd de promotiekeet door onbekenden in brand gestoken. Op het parkeerterreintje in Oude Leede, waar de groene koffiewagen geparkeerd stond, waren alleen nog wat verkoolde resten te vinden.

  Enkele maanden later kreeg de afdeling wel een caravan aangeboden die tijdelijk als promotiewagen kon worden gebruikt, maar die wordt nu dus niet meer ingezet. Tijdens de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat het CDA PN dus weer stemmen trekken vanuit dit fraaie campagnevoertuig. U zult het in de gele gemeente tegenkomen.

  Voelt u zich ook op uw gemak bij een club die op rolletjes loopt? Wordt dan gewoon 'Tientjes-lid'!

 • CDA Pijnacker-Nootdorp kiest voor ervaring én vernieuwing met kandidatenlijst

  De leden van CDA Pijnacker-Nootdorp hebben de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat het CDA een brede volkspartij is komt ook tot uitdrukking in de lijst.

  Het is een sterke lijst waarbij de jongste kandidaat nu nog 17 jaar is en de oudste 68. Maar er is ook een goed evenwicht met kandidaten met een praktijkgerichte opleiding en kandidaten met een kennisgerichte opleiding. Mensen met veel ervaring in de politiek, en vernieuwende kandidaten. Ook alle benodigde disciplines zijn goed vertegenwoordigd om tot een goede fractie te komen.

  Eerder is Frank van Kuppeveld al gekozen als lijsttrekker van het CDA. Frank is inmiddels zeer ervaren in de politiek na acht jaar in de raad te hebben gezeten met verschillende portefeuilles. Hij staat bekend als een echte verbinder. Iets wat erg belangrijk is in deze tijd! Ook Frank is erg enthousiast over de vastgestelde kandidatenlijst: “het zijn fantastische kandidaten die elk veel kennis en ervaring meebrengen, maar samen ook een goed team zullen vormen”.

  Vertrouwde namen zijn onder andere Edward de Lanoy (plek 3) en Anne Volkers (plek 5) die op dit moment ook raadslid zijn, maar wellicht ook Janneke Verwijmeren (plek 2) en Herman Sizoo (plek 7) die enige tijd geleden ook in de gemeenteraad hebben gezeten. De hoogste nieuwkomers zijn Marjan Schellingerhoudt (plek 4) en Janno Meijer (plek 6). Marjan werkt op dit moment als docent in het onderwijs en Janno is met 23 jaar de een na jongste kandidaat op de lijst, en werkt bij de Rijksoverheid. Ook de oudere generatie is vertegenwoordigd, met Anne Volkers en Herman Sizoo.

  In het totaal staan twintig kandidaten op de kieslijst voor het CDA. Keuze genoeg dus! Zij staan klaar zich de komende vier jaar voor u in te zetten, maar zullen zich ook nog verder voorstellen in de loop van de verkiezingstijd. Bob van der Deijl is 15 jaar lid geweest van de gemeenteraad en is op dit moment wethouder van Pijnacker-Nootdorp. Hij staat als lijstduwer op de kandidatenlijst.

 • Bob van der Deijl nieuwe CDA-wethouder

  De CDA fractie in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp draagt, na overleg met de andere fractievoorzitters, Bob van der Deijl voor als kandidaat-wethouder. Door het vertrek van José van Egmond, die tot burgemeester van de gemeente Reimerswaal is benoemd, is per 1 september een vacature in het college ontstaan. José van Egmond had de omvangrijke portefeuille: economie, grondzaken, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Ondanks het feit dat het naar verwachting nog circa acht maanden zal zijn tot er een nieuw college is aangetreden, is besloten om toch een nieuwe wethouder te kandideren, omdat er veel werk te verzetten is op bovenstaande belangrijke dossiers.

  Bob (69) heeft zeer ruime ervaring in de gemeentepolitiek. Hij is sinds 2002 gemeenteraadslid, en is 13 jaar fractievoorzitter geweest. Sinds 2014 is hij ook vice-voorzitter van de raad. In het dagelijks leven is Bob ondernemer in de export van Nederlandse delicatessen.

 • Sluiting van het politiebureau in onze gemeente onacceptabel

  Het politiebureau in onze gemeente dreigt op termijn te sluiten.Het CDA vind net als de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp dat dat onacceptabel is. De burgemeester vreest dat de aanrijtijden onder druk komen te staan en de burgers de dupe worden van de sluiting.
  Politiebaas Liesbeth Huyzer laat weten dat de kosten te hoog zijn om het pand nog langer open te houden. Ze vindt dergelijke bureaus ouderwets.

  Verzet
  Fractievoorzitter Frank van Kuppenveld laat weten het onacceptabel te vinden dat er in een gemeente met op termijn 60.000 inwoners straks geen politiebureau meer is.

  "Steun onze burgemeester in haar verzet!" zegt Frank.

 • CDA wel degelijk VOOR een VMBO-school

  Hoe komt het toch dat alle fracties tegen het voorstel van de vestiging van de VMBO-school op de oude brandweer-locatie in Nootdorp hebben gestemd. Het CDA had toch, samen met D66 en CU/SGP, een goed amendement opgesteld? Vestiging zou alleen mogelijk worden gemaakt onder de ontbindende voorwaarde dat er een goed verkeers- en inrichtingsplan zou komen en een goed preventieplan?

  Bedoelde plannen zouden in de komende tijd in overleg met bewoners worden opgesteld. Alleen na goedkeuring van de raad (van dat verkeers- en inrichtingsplan plus het preventieplan) zou vestiging op die locatie kunnen doorgaan. Zonder goedkeuring zou vestiging niet doorgaan. In het debat bleek dat geen enkele andere fractie het amendement wilde steunen en alle zeven fracties stemden ook tegen het voorstel.

  Waarom stemden dan vervolgens CDA, D66 en CU/SGP ook tegen?

  Door het amendement wilden deze drie fracties omwonenden zekerheid bieden dat vestiging op die locatie alleen zou gebeuren als bedoelde plannen de zorgen van de omwonenden konden wegnemen c.q. tot een aanvaardbaar niveau konden terugbrengen.

  Steun van andere fracties kwam er niet en zo verviel de mogelijkheid om die zekerheid in het besluit op te nemen. Ons restte daardoor niets anders dan met pijn in ons hart tegen te stemmen. Een VMBO-school in onze gemeente lijkt daarmee ver weg. Helaas….

 • Discussie over VMBO-school in onze gemeente

  Diep triest !

  Gisteravond (dinsdag 27 juni) is in de gemeenteraad besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van een school voor VMBO in onze gemeente. Nadat de raad in het raadsbrede programma ‘Samen Doen’ aan het begin van deze raadsperiode had opgenomen dat ‘initiatieven tot het creëren van een dergelijke school in onze gemeente door de raad zouden worden ondersteund’ is er in 2015 bijna unaniem (één stem tegen) besloten om dit nader te onderzoeken. Ook vervolgstappen werden met dezelfde meerderheid genomen.


  Deze maand lag het eindvoorstel voor met als locatie de oude brandweerkazerne en naastgelegen ‘Klauterbeer’. Helaas ontbraken daarbij een verkeers- en inrichtingsplan alsmede een veiligheidsplan. Het College gaf aan er van overtuigd zijn dat beide zaken op een goede manier konden worden opgelost.
  U heeft het vermoedelijk meegekregen: over die twee zaken ontstond (met name bij omwonenden) nogal wat ophef. Er werd ingesproken bij raadsvergaderingen, petities opgestart en duidelijk aan de bel getrokken.

  Ook bij ons, als CDA, gebeurde dat. Bob van der Deijl en Edward de Lanoy zijn samen twee keer ter plekke geweest om met bewoners te praten en om de situatie tussen 8 en 8.30 uur ’s morgens met eigen ogen te kunnen waarnemen. Ook zij kwamen tot de conclusie dat een goede verkeersafwikkeling mogelijk moest zijn en hebben hun ideeën daarover gedeeld met de raad. Ook de groene uitstraling kon in hun ogen, door de beschikbare bomen in dat gebied te verplaatsen, behouden blijven c.q. nog verbeterd worden.

  Vanuit de school werd tijdens één van de inspraakmomenten aangegeven dat ook zij hechtten aan een goed veiligheidsplan en daarmee konden wij, als CDA, duidelijk wel verder.

  Om alle onzekerheid over die plannen uit te sluiten is vervolgens, in overleg met D66 en de CU/SGP, een amendement opgesteld om de noodzakelijke vervolgstappen, voordat die in een bestemmingsplan zouden worden gegoten, eerst dan te zetten nadat bedoelde verkeers- en inrichtingsplan, alsmede het veiligheidsplan, door de raad zouden worden goedgekeurd. Dit als ontbindende voorwaarde in het besluit. Met andere woorden: als de raad het niet eens zou worden over die plannen zouden alsnog geen verdere stappen kunnen worden gezet.

  Helaas wilden de andere fracties dit amendement niet steunen en stopte hier de mogelijkheid om het onderwijsaanbod in onze gemeente te verbeteren. Wat het CDA betreft: diep triest!

  Jammer voor kinderen uit onze gemeente die dit onderwijs willen volgen. Jammer ook van alle inspanningen van ambtenaren, wethouders en het Lucas Onderwijs. Zij hebben er alles aan gedaan!

  Voor de volledigheid: Klik HIER voor de tekst van ons amendement!

 • Welkom op onze website

  Op 19 april 2017 hebben wij deze vernieuwde website in gebruik genomen. Daarmee hopen wij alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp nog beter dan voorheen te informeren over onze partij en zeker de 4000 kiezers die bij de laatste verkiezingen op het CDA hebben gestemd.

  Op de openbare website informeren wij iedereen over wat er in de gelederen van het CDA om gaat. Dat gaat op de eerste plaats over de politiek in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de standpunten die onze vijf fractieleden in de gemeenteraad innemen. Het CDA is een landelijk werkzame partij. Vanuit onze lokale afdeling praten we ook mee over het CDA in het bestuur van de Provincie Zuid-Holland, het CDA in het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland en het CDA in de Eerste en Tweede Kamer. Bijvoorbeeld is bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer een amendement aangenomen, die hier is ingebracht.

  Wilt u iets onder de aandacht brengen van het CDA in Pijnacker-Nootdorp? Schroom niet om gebruik te maken van de reactiemogelijkheid onder ‘REAGEREN’. Vooralsnog is dit het belangrijkste middel waarmee wij contact kunnen onderhouden met onze 4000 kiezers; daarom kunt u rekenen op onze volle aandacht voor uw reactie. Onze kiezers kunnen ons natuurlijk ook volgen op Twitter en Facebook; ook bij deze media doen wij ons best om, als daar aanleiding toe is, gevolg te geven aan uw reacties.

  In het kader van de vernieuwing hebben wij ook een leden-website geopend, die alleen voor leden van het CDA toegankelijk is. Daarin voeren wij het interne debat over grote en kleine onderwerpen. Elk lid kan een stellingname inbrengen. Deze en andere interactieve mogelijkheden kende onze vroegere website niet. Wij verwachten daar veel van.

  Wilt u lid worden van het CDA? Dat kunt u kenbaar maken op het formulier onder REAGEREN’. Intern loopt op dit moment een discussie over een nieuwe vorm van verbinding met het CDA: lokaal donateur, tegen een jaarlijkse bijdrage van € 10,--. Zodra daarover een besluit is genomen, maken wij daarvan melding op deze website. De gedachte is om ook onze donateurs toegang te geven tot de leden-site. Zo willen wij onze kiezers beter faciliteren.

 • Wisseling van het fractievoorzitterschap CDA

  Bob van der Deijl heeft, zoals eerder deze raadsperiode in de fractie afgesproken, per 1 april het voorzitterschap van de CDA fractie neergelegd. Hierdoor wordt de continuïteit in de fractie naar de volgende raadsperiode gewaarborgd. Frank van Kuppeveld is door de CDA fractie tot nieuwe fractievoorzitter gekozen. Bob is vanaf de start van de gemeente Pijnacker-Nootdorp lid van de gemeenteraad waarvan de laatste 13 jaar als fractievoorzitter. Hij maakt de lopende raadsperiode uiteraard gewoon af en hoopt in het restant van deze raadsperiode een aantal dossiers, waaraan hij al veel tijd heeft besteed, af te ronden cq verder op weg te helpen. Zijn andere functies (nestor/vice-voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de agendacommissie) zijn niet gekoppeld aan het fractievoorzitterschap en blijft hij gewoon vervullen. Ook binnen de CDA-afdeling zal hij actief zijn rol, zeker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, blijven vervullen.

 • KOFFIEKEET verandert in CARAVAN dankzij toverstaf van Mona Keijzer

  De welbekende koffiekeet van het CDA in Pijnacker-Nootdorp is in de nieuwjaarsnacht in vlammen opgegaan. Van die keet maakte ook Lansingerland veel gebruik. In de komende campagne zouden beide afdelingen dus zonder een markante blikvanger zitten. Maar de afdeling Lisse van het CDA helpt beide afdelingen letterlijk uit de brand. Zij stelt in deze campagneperiode haar promotie-caravan beschikbaar aan de beide afdelingen. Mona Keijzer, de nummer 2 op de lijst van het CDA, kwam speciaal naar Pijnacker om deze samenwerking kracht bij te zetten.
  Mona droeg de sleutels met een kort toespraakje over. ‘Een dergelijke samenwerking past helemaal in het streven van het CDA naar een sterke samenleving. De ene afdeling helpt de andere, zo zou het ook in onze samenleving veel meer moeten gaan, omzien naar elkaar. De overheid hoeft niet overal voor te zorgen. Het CDA is voor een kleine overheid en voor het beter benutten van de kracht van de samenleving. Ik ben graag naar Pijnacker gekomen om deze samenwerking kracht bij te zetten. Bovendien is het een charmante activiteit, helemaal in lijn met de ingetogen wijze waarop het CDA campagne voert’.

  Naast Mona Keijzer trok deze activiteit ook de CDA-kandidaten uit onze regio naar Pijnacker. De voorzitter van het CDA in Pijnacker-Nootdorp, Richard Mentink, heette hen ook bijzonder welkom: Wytske de Pater (Ypenburg, de Bras), Karin Zwinkels (Westland), Rob Wessels (Zoetermeer) en Marischa Kip (Den Haag).

 • CDA en D66 vragen aandacht voor nieuwbouw Lidl

  De fracties van CDA en D66 in de gemeenteraad staan welwillend tegenover de verbeterde plannen van de directie van de Lidl voor hun nieuw te bouwen vestiging op de hoek Korteweg / Europalaan. Voor beide fracties telt zwaar mee dat nagenoeg alle omwonenden dit verbeterde plan steunen. Het College van B&W heeft weliswaar al een vergunning voor het vestigen van een nieuw pand op de plaats van de voormalige Welkoop afgegeven maar verplaatsen van het pand verdient de voorkeur van zowel Lidl als de omwonenden. Hiervoor moet dan wel het bestemmingsplan worden aangepast. Het College heeft op basis van eerdere afwegingen tot nu toe geweigerd om hieraan medewerking te verlenen.

  Het CDA en D66 zijn echter van mening dat dit nieuwe plan een eerlijke kans moet krijgen. De verbeteringen zijn namelijk gunstig voor zowel de Lidl als ook voor de omwonenden en daarmee ook gunstig voor de gemeente als geheel. Beide fracties hebben met betrokkenen gesproken. Naar aanleiding van die gesprekken heeft D66 al schriftelijke vragen gesteld aan het College en is er vervolgens een motie ingediend die door de Raad is aangenomen. In deze motie wordt aangedrongen op een bestemmingsplanprocedure die met een besluit op 17 maart een aanvang zal nemen.

  Hoewel D66 en CDA het beleid van winkels in de winkelcentra in de dorpskernen van harte steunen, beseffen zij, omdat op het voormalig Welkoopterrein al de bestemming detailhandel ligt, dat vestiging van de Lidl niet geweigerd kan worden. Het College heeft dan ook terecht al een vergunning afgegeven. Het huidige bestemmingsplan geeft echter een minder gunstige plaats aan waardoor omwonenden meer last van de winkel en haar klanten zullen krijgen. Door een verschuiving van het pand kan die last worden geminimaliseerd.

  D66 en CDA zijn van mening dat, nu er toch een Lidl op de hoek Korteweg / Europalaan komt, deze zo goed mogelijk moet worden ingepast. Daar zijn Pijnacker-Nootdorp en haar inwoners het meeste bij gebaat.

 • Bestuur CDA tekent bezwaar aan tegen windmolens in Balijbos langs de A12

  Het CDA in Zoetermeer en in Pijnacker-Nootdorp vinden dat er veel mankeert aan de gang van zaken rond de 3 à 5 grote windmolens in het Balijbos langs de de A12. Het is weliswaar nog een studieproject van de provincie Zuid-Holland, maar veel leden en kiezers zien dit als eerste stap op weg naar realisatie. De besturen van het CDA hebben daarom een zienswijze ingediend (Klik HIER voor het downlaoden van de zienswijze). Deze besturen dienen niet zo vaak zienswijzen in en dan moet er dus wel wat aan de hand zijn. En dat is ook zo, want het ontbreekt aan voldoende democratische legitimatie en de leden en kiezers worden door de provincie niet serieus genomen. Beide besturen zijn voorstander van meer duurzame energie. Maar zij konden na bestudering van vele documenten niet tot een andere conclusie komen dan bepleiten om deze locatie niet mee te nemen in de studie.

  De druppel die bij Zoetermeer de emmer deed overlopen was het niet informeren van de bevolking over het in studie nemen van de locatie A12 de Balij. Twee grote woonwijken liggen op 600 meter van deze locatie en grote molens veroorzaken veel hinder in een grote straal rond de masten. Protest hiertegen heeft er voor gezorgd dat de termijn door de provincie verlengd is. Maar veel te krap, de infoavond is gehouden op dinsdag 5 januari en de zienswijzen moesten al op 11 januari binnen zijn. De beschikbare tijd was tekort voor Zoetermeer om dit onderwerp in de gemeenteraad te bespreken.

  In Pijnacker-Nootdorp begon de verbazing met de strijdigheid met de ruimtelijke visie die twee jaar geleden is vastgesteld. Toen zijn honderden bezwaarschriften ingediend tegen de mogelijkheden voor grote windmolens. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad toen besloten om het plan te amenderen en alleen kleine molens toe te laten. De Provincie doet net alsof er niets aan de hand is en gaat juist heel grote molens onderzoeken. Ook de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft een zienswijze tegen deze locatie ingediend.

 • Bebouwing Emerald/ Zuideindseweg

  In de raadsvergadering van 28 april 2016 was het verzamelplan Pijnacker-Nootdorp aan de orde. De CDA fractie kon instemmen met alle voorstellen tot wijzigingen in de bestemmingsplannen, met uitzondering van het voorstel van twee bouwkavels naast de Zuideindseweg 56c in Delfgauw. De CDA fractie is van mening dat deze kavels niet kunnen want het gebied is nu speelterrein en natuurgebied en dat moet behouden voor de bewoners van Emerald en de bewoners langs dat deel van de Zuideindseweg. Wel is het belangrijk dat de Hoek in Oude Leede met de Ruimte voor Ruimte regeling gesaneerd wordt. Daarom moet er plek voor twee kavels worden gevonden die niet meer aan de Zuideindseweg kunnen worden gevonden. Samen met alle andere fracties heeft het CDA bijgedragen aan de uiteindelijke oplossing.

  De twee kavels zullen worden gevonden in de Hoek van Oude Leede, waarbij de raad het college oproept deze kavels op te kopen, zodat de aldaar aanwezige kippenfarm van Slingerland gesloopt en verplaatst kan worden. De inbreng van de CDA fractie in het debat was als volgt:

  De afgelopen maanden is de discussie rond de Hoek in Oude Leede en speelplaats aan de Zuidendseweg intensief gevoerd. Het CDA heeft daarbij aangegeven dat zowel de belangen van de ondernemers in de Hoek, als de belangen van de inwoners van Emerald en de Zuideindseweg, als ook de belangen van de Gemeente goed tegen elkaar afgewogen moeten worden.

  Daartoe heeft de CDA fractie goed nagedacht over het onderliggende beleid en wij hebben de overwegingen van het College om te komen tot haar voorstel daarin kunnen verklaren. Maar wij zelf zijn, alles afwegende, tot een andere conclusie gekomen. De afgelopen weken zijn er door diverse fracties allerlei opties naar voren gebracht. Wij hebben met elkaar de discussie gevoerd over deze opties. Vele fracties wilden toe naar een compromis. Een compromis waarbij een deel van het probleem in de Hoek of elders in Oude Leede zou worden opgelost, maar ook nog steeds een deel op de speelplaats nabij Emerald. Het CDA is daar niet in mee gegaan. Daar hadden wij een aantal redenen voor:

  Overweging 1

  In de politiek is het gebruikelijk dat we bij een tegenstelling naar elkaar toe bewegen, beide partijen doen water bij de wijn en zodoende wordt e.e.a. acceptabel voor beide partijen. De CDA fractie is van mening dat er in dit geval dan een verlies - verlies situatie zou ontstaan. Toch een kavel op de speelplaats en mogelijk nog steeds geen echte oplossing in de Hoek.

  Overweging 2

  Het CDA zocht ook naar een oplossing voor het probleem dat er voor een start voor de sloop van de gebouwen bij Slingerland in de Hoek wel eerst 1 of 2 kavels daadwerkelijk verkocht hadden moeten worden voordat er iets in beweging zou komen. En dat is in de huidige markt met zeer veel te koop staande kavels nog maar zeer de vraag.


  Daarom heeft het CDA vastgehouden aan haar lijn om te zoeken naar een andere oplossing. Die hebben we met elkaar gevonden. Want nu ligt er een voorstel waarin sprake is van win - win - win.Geen bouwkavels aan de Zuideindseweg. Bewoners van Emerald kunnen opgelucht adem halen. De heer Slingerland weet nu zeker dat hij twee kavels krijgt en ook verkoopt! Dus de sloop en verplaatsing van zijn bedrijf kan beginnen. De gemeente wint, want in de Hoek wordt een enorme ruimtelijke kwaliteitswinst geboekt.
  Kort en goed het CDA is heel blij met dit amendement en de daarbij behorende motie.

 • CDA-plan voor de Diamant

  In de raadsvergadering van donderdag 15 september heeft de lokale fractie van het CDA een motie aangekondigd, waarin gevraagd wordt hun plan om tot aanpassing van de Diamant en het Raadhuisplein te komen, op de haalbaarheid te onderzoeken. In de raadsvergadering van 29 september zal over de motie gestemd worden. Via een korte presentatie liet fractievoorzitter Bob van der Deijl weten hoe het CDA tot deze plannen is gekomen. Het plan is verder uitgewerkt met R4a architecten en ingenieurs en in beeld gebracht in een filmpje. Het filmpje treft u hieronder aan!

  Belangrijkste veranderingen aan de Diamant in dit voorstel zijn: de buitenkant wordt recht en van glas. Aan de zijde van Ackershof 2 wordt een schuine punt van het pand afgehaald waardoor ook aan die zijde een veel ruimere entree naar het Raadhuisplein ontstaat.

  Belangrijke belemmering bij dit plan is dat de eigenaren alleen aanpassingen aan de Diamant willen overwegen als er een huurder wordt gevonden voor de 1e etage van de Diamant.

  Het CDA wil het Raadhuisplein knusser maken en stelt voor leibomen op het plein te plaatsen, meer bankjes aan te brengen en een beperkt aantal kiosken (die in het verleden op het plein stonden) terug te halen. De kiosken moet in dezelfde stijl worden opgetrokken als de aanbouwen aan het Witte Huis en ook de Diamant zou op die manier aangepast moeten worden.
  Meerdere fracties spraken hun waardering uit voor het creatieve plan en Wethouder Jaap van Staalduine gaf al aan dat als de motie aangenomen wordt hij ‘met plezier en enthousiasme’ de motie zal uitvoeren. Hij noemde het plan ‘inspirerend’.

 • Het CDA en de P+R bij halte Nootdorp

  De CDA-fractie wil een goedkope korte termijn-oplossing voor het parkeerprobleem bij halte Nootdorp van de Randstadrail. Die zou prima gevonden kunnen worden als automobilisten wordt toegestaan om half op de weg en half in de berm te parkeren op de braakliggende stukken grond bij de halte. Je hebt slechts een pot verf nodig om een aantal parkeervakken aan te duiden, zegt raadslid Edward de Lanoy namens de fractie.

  Eerlijk Alternatief, VVD, Gemeentebelangen en het CDA dienden eind september een motie in waarin het college werd gevraagd om een snelle oplossing van de parkeerproblematiek rond de halte Nootdorp. Die motie werd vrijwel raadsbreed aangenomen; alleen CU-SGP stemde tegen. Het college van B & W reageerde in december in een brief aan de raad met slechts één mogelijke oplossing: de aanleg van 19 parkeerplaatsen voor een bedrag van 38.000 euro. Dat zou dan een permanente uitbreiding van de parkeercapaciteit zijn. Maar gezien de hoge kosten die daarmee gepaard gaan gaf het college ook aan liever het onderzoek af te wachten dat de Metropoolregio uitvoert naar de parkeerproblemen langs de Randstadrail.

  “Dat snap ik wel, want 38.000 euro is een hoop geld en als de MRDH met een oplossing komt, dan wordt dat door de Vervoersregio betaald”, zegt Edward de Lanoy. “Maar wachten op dat onderzoek doet geen recht aan de motie die in de raad is aangenomen. Het is heel goed mogelijk om een tijdelijke voorziening te maken. Dat is echt nodig, want nu hebben de bewoners van buurtje aan de andere kant van de halte veel overlast van mensen die daar hun auto proberen kwijt te raken.”

  Het raadslid wijst op de oplossing die de gemeente Den Haag op de Brasserskade heeft gekozen. Daar zijn ook veel extra parkeerplaatsen gecreëerd door auto’s toe te staan half op de stoep te parkeren. “Dat doen we zelf aan de zijkant van het gemeentehuis ook. Dat is dus een prima oplossing die snel te realiseren is en die haast niets kost. Ja, een bus verf.”

  De CDA-fractie maakte donderdagavond 26 januari 2017 gebruik van het vragenuur aan het eind van de gemeenteraadsvergadering om aan het college te vragen wat het van deze oplossing vindt.

 • Dit jaar (2017) geen Blijverslening

  Dat dit jaar nog een blijverslening wordt ingevoerd is niet erg waarschijnlijk. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op vragen van het CDA.
  De CDA-fractie had deze vragen ingediend naar aanleiding van een informatienota van het college aan de raad over de blijverslening, eind vorig jaar.
  In genoemde informatienota adviseert het college de raad om het besluit over de invoering van de blijverslening uit te stellen. En de raad pas in december 2017 opnieuw te informeren op basis van de ervaringen van andere gemeenten met de blijverslening. Argumenten: “op dit moment zien we onvoldoende belang voor inwoners en ook is ons niet duidelijk waar de behoefte precies uit bestaat, landelijk is er nauwelijks ervaring mee.”
  Het advies voor uitstel en vooral de argumentatie verbaast de CDA-fractie. Maatschappelijk gezien is er alle reden voor invoering van een blijverslening (zoals langer zelfstandig wonen) en er is geen onderzoek gedaan naar de behoefte. De onderbouwing van de argumenten voor uitstel laat dan ook sterk te wensen over.In reactie op onze vragen heeft het college aangegeven het belang van een blijverslening te onderkennen, maar dat er geen signalen zijn dat er behoefte aan is en er derhalve geen rede is voor een onderzoek naar de behoefte. Bovendien vindt het college dat er in andere gemeenten met een dergelijke regeling nauwelijks ervaring is opgedaan en de vraag ernaar gering lijkt.
  Daarom houdt het college vast aan het opnieuw informeren van de raad in december 2017 op basis van de ervaringen van andere gemeenten met de blijverslening, tenzij er eerder sprake is van een voldoende behoefte.
  Maar zelfs bij een eerder besluit over invoering van de blijverslening dan december van dit jaar, is het nog maar de vraag of de invoering ook nog dit jaar gaat plaatsvinden. Vooralsnog lijkt dat niet waarschijnlijk.